1. Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databázích společností EduCentre CZ s.r.o., Janovice nad Úhlavou 85, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČ: 27935001, SmartEdu s.r.o., Janovice nad Úhlavou 85, 340 21 Janovice nad Úhlavou,  pro účely zaslání informačních e-mailů, pozvánek na vzdělávací a prezentační akce pořádaných společnostmi EduCentre CZ s.r.o. a  SmartEdu s.r.o. a podrobnějšího rozboru výsledku vyplněného dotazníku/přihlášky a nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 3 let.
  2. Účastník bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 9 písm. a), § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  3. Zpracovávané osobní údaje:  e-mailová adresa.
  4. Osobní údaje dle bodu 3 se zpracovávají pro potřebu zasílání informačních emailů o novinkách, pozvánek na vzdělávací a prezentační akce,  na stránce data.maleskoly.info data budou uchovávaná nejdéle však na dobu 5 let, nebo případného písemného odvolání souhlasu (v případě využití pro zasílání obchodních sdělení).
  • Osobní údaje jsou od účastníka získávány na základě aplikace/webového dotazníku, prostřednictvím kterého je subjekt údajů sdělí správci. Osobní údaje účastníka budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
  • Požádá-li účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může účastník akce obrátit i přímo.
  • Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. V případě odvolání souhlasu před nebo v průběhu pořádání vzdělávací akce, nemůže být nadále účastníkem této akce.
  • Email pro informace a odvolání souhlasu gdpr@smartedu.eu