Díky Vašim dotazům, projektový tým vypracoval odpovědi.

1) Jaký je celý název projektu:

„KANTOR IDEÁL – Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky“

2) Zřízení pozice „koordinátor projektu“ v max. úvazku 0,5, přičemž výše úvazku zohledňuje počet zapojených pedagogů ve škole.

Dle velikosti školy je odměna 2000 Kč/8 hodin nebo 4000 Kč /16 hodin/ měsíc. Úvazek bude na DPP. Koordinátor je placený z partnerské části projektu tzn. ze školy a bude zaměstnancem školy. Tato pozice je i v rozpočtu školy.
3) Vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k projektu?

Ano. Příjemce musí vést pro projekt účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Je nutné, aby transakce související s projektem byly odděleně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících. Příjemce je tedy povinen vést oddělenou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. To znamená, že projekt musí být účtován odděleně od ostatních aktivit organizace (například na zvláštním účetním středisku).
Touto povinností zaváže příjemce dotace i případné partnery s finanční účastí na
realizaci projektu – proto je toto ustanovení součástí smlouvy.
4) bude z tohoto sdělení vyplývat povinnost majetek pojistit?

Povinnost pojistit majetek nevyplývá přímo z tohoto ustanovení, ale pokud vaše vnitřní předpisy, či nařízení zřizovatele zakládají tuto povinnost ve vztahu k nakládání s vaším majetkem, je potřeba řídit se těmito předpisy a nařízeními. Toto ustanovení zakládá povinnost zajistit majetek přiměřeně jeho hodnotě, tak jak u obdobného druhu majetku postupujete bez ohledu na zdroj jeho financování.

5) Kdy bude muset proběhnout výběrové řízení a nákup dotykových zařízení? Jde o finanční částku v rozpočtu- do konce roku 2014 rezervu v rozpočtu nemáme-a zřizovatel musí případně projednat v zastupitelstvu změnu rozpočtu a poskytnutí „zálohy“…výběrová řízení budeme realizovat do konce roku 2014.

Žádná záloha z vaší strany není nutná – projekt je dostatečně předfinancován (zálohován) ze strany poskytovatele dotace.

 

6) Bude moci výběrové řízení proběhnout až v lednu 2015?

Pouze v případě, že by se z nějakých závažných (administrativně organizačních) důvodů nemohlo uskutečnit do konce roku 2014.

7) Změna zařízení tablet, za notebook či netbook? (doplněno 13.9.2014)

Pokud jde o úpravy Vašeho rozpočtu v jednotlivých položkách kapitoly Zařízení, změny jsou rozhodně možné s tou podmínkou, že nelze pořídit více jak 20 ks zařízení na školu (nebo dle požadavků podle počtu učitelů zapojených do projektu). Struktura této kapitoly není zafixovaná, takže se rozhodně můžeme o změnách bavit, nehledě na to, že budeme stejně ještě před realizací výběrových řízení provádět konzultace se školami o definitivní struktuře nákupů.

 

Bez n‡zvu-1