NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH


Oblast chyb- Výstupy Způsob nápravy
Vzdělávací materiály nejsou převedeny do formátu PDF. Povolené formáty dokládání vzdělávacích materiálů jsou PDF/A, JPEG (pro fotografie), PNG, TIFF, MPEG-2 (pro videa), GIF, MP3 (pro zvukové záznamy), MP2, WAV.
Vzdělávací materiály nejsou inovativní, jedná se např. pouze o scan již existujícího materiálu bez přidané hodnoty. Nejedná se tedy o inovativní přípravu pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu ani o implementaci inovativních metod a forem vyučování. Výstup nenaplňuje popis a cíle klíčové aktivity a nemůže být uznán.
U doloženého inovovaného vzdělávacího materiálu není patrné jeho využití. V případě, že není patrné využití doloženého materiálu musí být výstup doplněn anotací, či metidockým listem, který informuje o využití mateirálu při hodině.
Jsou doloženy neukončené a neověřené sady vzdělávacích materiálů. Dokládají se pouze ucelené sady již ověřených materiálů, neúplné sady nejsou kontrolovány.
Doložená osvědčení nejsou originály/ověřené kopie. Výstupem šablon DVPP je certifikát/osvědčení o absolvovaném kurzu. Originál certifikátu zůstává účastníkovi semináře, duplikát nebo úředně ověřená kopie je zaslána jako příloha s monitorovací zprávou. Ke kontrole na místě je rovněž potřeba originál nebo ověřená kopie osvědčení o absolvování kurzu.
Doložená osvědčení nemají požadované náležitosti dle pravidel uvedených v Příručce pro žadatele a příjemce OP 1.4 OP VK, např. neobsahují razítko školící organizace, chybí podpis statutárního zástupce školící organizace. Povinné náležitosti osvědčení o proškolení pedagoga jsou obsaženy u všech šablonDVPP v Příručce pro žadatele a příjemce OP 1.4 OP VK.
K šablonám VII/2 a VII/3 nejsou doloženy pracovní smlouvy, ale DPP/DPČ. Asistent pedagoga, speciální pedagog a školní psycholog musí mít uzavřen se ZŠ pracovně-právní vztah. Je proto nutné doložit pracovní smlouvu, která je požadavkem u šablon VII/2, VII/3. Zároveň se dokládají pracovní výkazy, kde musí být uvedeno, jak byl pracovník zapojen do práce s žáky se SVP (např. v jaké třídě, s kolika dětmi pracuje, obecně jaké řeší problémy. U žáků se uvádějí do výkazu práce pouze jejich iniciály).


Oblast chyb- Monitorovací indikátory (MI) Způsob nápravy
Nejsou u realizovaných šablon doloženy monitorovací indikátory 07.41.15, 07.41.16. K doložení MI je nutné doložit jmenné seznamy podpořených žáků z jednotlivých tříd, přičemž v rámci šablony se podpoření žáci započítávají právě jednou.
U nulových výstupů šablon jsou vyplněny kladné hodnoty monitorovacích indikátorů. MI se vykazují až společně s realizovanými výstupy.
Žáci se SVP jsou vykázáni v MI 06.12.10 a zároveň i v MI 07.41.14, tzn. dochází k duplicitnímu započítání žáků. Žáci se SVP, kteří jsou zahrnuti v MI 06.12.10, se do MI 07.41.14 již nezahrnují.
Není vyplněn nebo je špatně vykázán MI 07.41.10 – Klienti služeb. Tento indikátor sleduje počet osob, které vstoupily do vzdělávacího programu, bez ohledu na to, zda jej již úspěšně ukončili, či nikoliv.
U šablon inovací je vyplněn MI 06.43.10 (počet inovovaných produktů) hodnotou odpovídající počtu doložených inovovaných učebních materiálů. MI 06.43.10 (počet inovovaných produktů) odpovídá počtu doložených sad.
MI 06.43.10 (počet inovovaných produktů) u šablon individualizací je vyplněn hodnotou odpovídající počtu odučených hodin. Tento MI se běžně nevykazuje, neodpovídá počtu odučených hodin. K jeho vyplnění dochází, pokud při hodinách individualizace dojde nad rámec šablon inovací k tvorbě inovovaných učebních materiálů, hodnota se v MZ dokládá kopií vytvořeného materiálu. MI je nepovinný.
Chybné (duplicitní) započítávání proškolených pedagogů v MI. Pokud dojde k proškolení pedagoga v rámci jedné šablony vícekrát, pedagog se započítává v rámci šablony do MI pouze jednou, i když obdržel více certifikátů. Tento pedagog se promítne do MI 07.41.10 i do 07.46.01/02 jako hodnota 1.
Způsob chyb- Vyplňování elektronické MZ a její předložení Způsob nápravy
Chybí popisy KA u nerealizovaných šablon s nulovými hodnotami výstupů. Popisy KA se vyplňují i v případě, že výstup nebyl ještě realizován. Příjemce uvede průběh realizace KA a plán realizace KA, viz „Osnova pro vyplňování polí záložky KA“; http://www.msmt.cz/file/14846
Popisy klíčových aktivit nejsou úplné. Např. popisy u šablon inovací neobsahují informaci o podpořených třídách/žácích, zařazení šablony k příslušnému předmětu. Popisy KA se vyplňují dle „Osnovy pro vyplňování polí záložky KA“; http://www.msmt.cz/file/14846
Na záložce „Přílohy“ jsou uvedeny výčty všech doložených souborů. Do výčtu příloh není nutné uvádět výčet všech doložených souborů, stačí uvést pouze názvy složek/adresářů na CD: 01_Monitorovací zpráva, 06_Výkazy práce, 07_Smlouvy a 09_Výstupy. Ostatní popisy jsou nepovinné.
V aplikaci Benefit7+ jsou nahrány přílohy. Přílohy se do aplikace Benefit7+ nenahrávají.
Není dostatečně popsána publicita projektu. Příjemce musí uvést přesný popis umístění plakátu v areálu budovy školy.
Je vyplněna záložka Podstatné/Nepodstatné změny nebo záložka Kontroly na místě, ačkoliv žádné neproběhly. Pokud neproběhly žádné Podstatné/Nepodstatné změny na projektu ani žádná kontrola, příslušné záložky v aplikaci Benefit7+ se vůbec nevyplňují.
Doložené CD má špatnou strukturu složek. Na CD jsou pouze složky 01_Monitorovací zpráva, 06_Výkazy práce, 07_Smlouvy a 09_Výstupy. V příslušných složkách jsou pak již jednotlivé podklady (soubory). Správná struktura viz http://www.msmt.cz/file/14475.
MZ byla zfinalizována před koncem monitorovacího období. Taková MZ je vrácena k dopracování. Je potřeba znovu ji zfinalizovat a předložit v řádném termínu po ukončení monitorovacího období.
V Čestném prohlášení je zaškrtnutý požadavek zaslání 2. zálohové platby, ačkoliv ještě nebylo v rámci 1. MZ doloženo 40% finanční hodnoty výstupů. Při nedoložení 40% hodnoty výstupů v 1. MZ nebude příjemci předčasně proplacena 2. zálohová platba.