Vážení příjemci, na základě předběžných výsledků auditu systému č. 66/2012/VK, který poukázal na nesoulad požadavků povinné publicity uvedených v Příručce pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.4 a 1.5 (dále jen „Příručka“) s požadavky v rámci nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 (dále jen „Nařízení“), k jejichž plnění jste se zavázali akceptací Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsme z preventivních důvodů nuceni Vás upozornit na následující skutečnost.

Vzhledem k tomu, že požadavky v uvedeném Nařízení jsou přísnější než požadavky Příručky, je příjemce povinen se řídit (a poskytovatel dotace kontrolovat) provádění publicity dle přísnější normy, tj. v tomto případě dle Nařízení.

To v praxi znamená, že nad rámec pravidel publicity definovaných v Příručce je příjemce povinen informovat o spolufinancování projektů realizovaných v rámci OP VK z prostředků ESF umístěním předepsaných log a sdělení (viz níže) v souladu s pravidly vizuální identity OP VK, a to na všech materiálech a dokumentech, vč. elektronických formátů, vztahujících se k realizaci projektu (např. jakékoliv vzdělávací materiály a záznamové archy, prezenční listiny, webové a ppt prezentace, audiovizuální materiály, pracovní smlouvy apod.). Výjimkou jsou účetní doklady (např. faktury či objednávky), které musí splňovat jiné předepsané náležitosti a dále dokumenty a formuláře, které jsou systémově generovány a příjemce nemůže zasáhnout do jejich formy. Předepsané prvky povinné publicity musejí být vždy zobrazeny kvalitně a umístěny viditelně na úvod, tzn. alespoň na přední straně tištěných materiálů, titulní straně webové prezentace apod. V této souvislosti také doporučujeme využívat zejména formuláře a vzory dokumentů, které jsou uveřejněny na webových stránkách ŘO OP VK (pro ZŠ – oblast podpory 1.4zdea pro SŠ – oblast podpory 1.5 zde).

Publicitu naplňuje příjemce zejména používáním tzv. minima povinné publicity OP VK, které tvoří následující loga a odkazy:

a)     logo ESF s textem „evropský sociální fond v ČR“

b)    logo Evropské unie s textem „EVROPSKÁ UNIE“

c)     logo MŠMT s textem „MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY“

d)    logo OP VK s textem „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“

e)     povinné sdělení (slogan) „INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ“

 

dělit. Loga tvoří tzv. základní logolink OP VK. Je možné zvolit horizontální či vertikální variantu logolinku OP VK. Pravidla jejich konstrukce jsou uvedena v Manuálu vizuální identity OP VK (verze z října 2009, ke stažení na stránkách MŠMT zde). Příjemce oblasti podpory 1.4 a 1.5 může za logo OP VK umístit logo své, jinak nesmí být součástí logolinku žádná jiná loga. Pokud chce příjemce na svých materiálech použít např. logo projektu, musí je umístit v jiné části, v žádném případě ne ve stejné úrovni či v blízkosti logolinku OP VK.
Různé varianty logolinku jsou ke stažení na stránkách MŠMT zde(verze 3 a vyšší). Pozor, v případě tisku dokumentů je důležité zvolit pro barevný tisk barevnou variantu logolinku a pro černobílý tisk černobílou. Při černobílém kopírování barevného originálu bude předmětem kontroly správnost použití log na originálu, nikoliv na kopii.Na materiálech, jejichž plocha neumožňuje použít základní logolink OP VK při dodržení jeho minimální předepsané velikosti a kvalitě provedení (v souladu s Manuálem vizuální identity OP VK), lze použít zkrácený logolink (bez loga MŠMT), popř. variantu zkráceného logolinku bez textů u log, avšak se sloganem. Ve zcela výjimečných případech se může vynechat i slogan. Pozor, logo EU uvádíme ve všech variantách logolinků vždy se slovním odkazem „EVROPSKÁ UNIE“, text je vždy velkým písmem.

Náklady na povinnou publicitu projektů jsou při dodržení všech pravidel publicity způsobilými náklady projektu. Za případné porušení závazných pravidel publicity hrozí riziko nezpůsobilých výdajů ve smyslu příslušných ustanovení právního aktu o poskytnutí podpory.

Zdroj . MŠMT

ŘO OP VK