ČT24: ZŠ Veřovice hrozí vrácení dotace z EU peníze školám a pokuta

pondělí, 19. listopadu 2012 ·

Podle zprávy v pořadu ČT24 Události v regionech (Ostrava) musela ZŠ a MŠ ve Veřovicích na Novojíčínsku vrátit 420 000 Kč z dotace programu EU peníze školám a musí zaplatit finančnímu úřadu i pokutu 200 000 Kč. Mluvčí MŠMT Marek Zeman v pořadu uvedl, že pochybení spočívalo v diskriminačních podmínkách výběrového řízení na dodávku interaktivních tabulí a počítačů.

Reportáž začíná v 19:14 záznamu a naleznete ji i v samostatném článku na ČT24.cz:

Z usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 16.10.2012 vybíráme:

 • bere na vědomí situaci v Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Veřovice dle předložené zprávy ředitelky této příspěvkové organizace
 • ukládá místostarostovi obce projednat s právníkem možnosti vyvození důsledků z chybného postupu při zadání výběrového řízení souvisejícího s projektem Moderní škola 2011, a to v termínu do příštího zastupitelstva
 • pověřuje člena školské rady pana Ludvíka Matúše předložit na příštím jednání zastupitelstva zápis ze školských rad, na kterých dle písemného sdělení tehdejšího ředitele školy Mgr. Petra Mokroše ze dne 9.10.2012 informoval o vzniklých problémech projektem Moderní škola 2011.
 • schvaluje zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2013 částku 1 100 000,- Kč na úhradu sankcí spojených s projektem Moderní škola 2011.V této částce je zahrnuta částka 420 539,-Kč na úhradu techniky pořízené v rámci projektu.

V rámci projektu byla zadána veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota byla 445 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky byla dodávka 9 ks interaktivních tabulí, 10 ks kancelářského programu Office, 2 ks
multifunkční tiskárny a služba kvalifikované pomoci v administraci projektu.

Byly osloveny 4 firmy (všechny měly sídlo v Praze).

Nabídku podala pouze jedna firma Boxed, s.r.o. Praha 6

Otevírání obálek proběhlo 21. 3. 2011.
Limitní termín dodávky a montáže: 10. 5. 2011

MŠMT dne 20. 12. 2011 škole oznámilo podezření na porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Podezření spočívalo v provedení nezpůsobilého výdaje z projektového účtu ve výši 420 539 Kč. Hlášení o nesrovnalosti bylo odesláno na FÚ v Novém Jičíně.

Porušení spočívá v:

 1. Diskriminaci – zdůvodnění v hlášení o nesrovnalosti „V případě, že zadavatel stanoví do zakázky týkající se majoritně poptávky ICT technologií požadavek na asistenci dodavatele s projektem (tvorba monitorovacích zpráv, publicita, archivace) jedná se bezpochyby o diskriminační požadavek, který mohl ovlivnit výběr dodavatele a také patrně ovlivnil výběr dodavatele a zároveň mohl mít nepříznivý vliv na celkovou cenu zakázky a tedy na hospodárné a efektivní nakládání s veřejnými finančními prostředky.“
 2. Nerovné zacházení s uchazeči ve veřejné zakázce – zdůvodnění v hlášení o nesrovnalosti „Jedno z hodnotících kritérií je garance odborné pomoci v administraci projektu a její rozsah 30%.“ Není uvedeno, jakým způsobem bude hodnotit garanci, hodnocení je subjektivní a může zapříčinit nerovné zacházení s uchazeči.
 3. Diskriminace – za diskriminační kriterium se považuje požadavek na pojištění ve výši 10 000 000 Kč (téměř 20x převyšující předpokládanou hodnotu veřejné zakázku) a na desetiletou zkušenost uchazeče v oboru.

Dále se v hlášení o nesrovnalosti uvádí, že na základě výše uvedených porušení se bude krátit celková částka dotace o částku 420 539 Kč a případ bude předán na příslušný FÚ.

Jednání na FÚ Nový Jičín proběhlo:

 1. 10. 1. 2012 Předmět jednání – zahájení daňové kontroly ve věci zjištění skutečností pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně (prověření realizace výběrového řízení)
 2. 9. 2. 2012 Předmět jednání – vrácení originálů převzatých dokladů 
 3. 15. 3. 2012 Předmět jednání – převzetí písemného vysvětlení daňového subjektu k výběrovému řízení. Ve vysvětlení spočívalo ve vyvrácení tvrzení, že ve výběrovém řízení byly použity prvky diskriminace a nerovného zacházení s uchazeči.
 4. 12. 4. 2012 Předmět jednání – vrácení dokladů, vysvětlení rozdílu cen uvedených ve smlouvě 439 823 Kč a fakturovanou částkou 416 507 Kč.
 5. 28. 6. 2012 Předmět jednání – seznámení s výsledkem kontrolního zjištění – Porušení pravidel zadávání veřejných zakázek z důvodu: a) Diskriminace, b) Transparentnosti. Bylo sděleno, že platební výměr na penále bude činit 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení. Byla ukončena daňová kontrola.
 6. 12. 7. 2012 byl doručen platební výměr na celkovou částku 420 639 Kč. Proti tomuto rozhodnutí se bylo možno odvolat do 30 dnů. Odvolání nebylo podáno.
 7. 26. 7. 2012 Pan ředitel podal žádost o prominutí odvodu, prominutí penále a zastavení dopočtu penále.
 8. 22. 8. 2012 byl doručen platební výměr na penále ve výši 188 338 Kč. Po telefonátu s FÚ Nový Jičín mi bylo sděleno, že vyjádření k žádosti o prominutí budu znát nejpozději v lednu 2013.