Oblast podpory 1.4. a 1.5. – unit cost vs. podezření na porušení rozpočtové kázně (dále jen „PRK“) a nesrovnalost (dále jen „NES“)
Dokument zobrazuje situace, které mohou při kontrolách projektů v oblastech podpory 1.4 a 1.5 nastat, a způsob jejich vyhodnocení ve vztahu k identifikování nesrovnalosti.
1. Příjemce prokazuje v monitorovací zprávě (dále jen „MZ“) výstup, který není poskytovatelem považován za způsobilý.
Postup ze strany poskytovatele (MŠMT): Poskytovatel tento výstup neuzná a poníží o nezpůsobilý výdaj celkovou hodnotu výstupů dané šablony za monitorovací období. Při závěrečném vyúčtování budou započítány pouze způsobilé výstupy.
Postup ze strany příjemce: Příjemce může do konce realizace projektu tento neuznaný výstup opravit nebo ho nahradit novým a předložit poskytovateli opětovně ke schválení. Nedosáhne-li příjemce celkovou plánovanou hodnotu některého z výstupů, vrátí nepoužité výdaje v rámci závěrečného finančního vypořádání poskytovateli. O postupu vrácení finančních prostředků bude příjemce instruován poskytovatelem.
Není považováno za NES a PRK.
2. Příjemce prokazuje v MZ výstup, který je poskytovatelem považován za způsobilý. Poskytovatel tento výstup uzná a schválí v MZ. Následně (např. při kontrole na místě či při kontrole další MZ) jsou zjištěny skutečnosti, na jejichž základě bude výstup přehodnocen jako nezpůsobilý.
A. Nezpůsobilý výstup byl odhalen ještě před ukončením projektu a současně je možné daný výstup odečíst v následující MZ.
Postup ze strany poskytovatele: Poskytovatel v další MZ odečte nezpůsobilé výstupy od aktuálně prokazovaných výstupů. Krácení je možné provést pouze v rámci stejné šablony. Při závěrečném vyúčtování budou započítány pouze způsobilé výstupy.
Např.: V 1. MZ bylo v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT předloženo 5 výstupů a všechny byly poskytovatelem schváleny. Následně bylo zjištěno, že 2 výstupy jsou nezpůsobilé. Ve 2. MZ je v šabloně III/2 předloženo dalších 5 výstupů. Poskytovatel od nich odečte 2 nezpůsobilé výstupy z 1. MZ a ve 2. MZ uzná a schválí pouze 3 výstupy. Je-li jeden nebo více výstupů z těchto zbylých výstupů nezpůsobilý, postupuje obdobně jako v bodě 1. Celkem bude příjemci uznáno za 1. a 2. MZ v rámci šablony III/2 maximálně 8 výstupů.
Postup ze strany příjemce: Příjemce si již nemůže výstup, který mu byl jednou schválen jako způsobilý a následně přehodnocen jako nezpůsobilý, nahradit jiným výstupem. Nemůže tedy již dosáhnout celkovou plánovanou hodnotu výstupů
v rámci dané šablony. Částku odpovídající hodnotě všech nezpůsobilých výstupů vrátí v rámci závěrečného finančního vypořádání poskytovateli. O postupu vrácení finančních prostředků bude příjemce instruován poskytovatelem.
Jedná se o NES, nejedná se o PRK.
B. Kontrola odhalila nezpůsobilý výstup ještě před ukončením projektu, ale v dalších MZ již není předloženo dostatečné množství výstupů, od kterých by bylo možné nezpůsobilé výstupy odečíst.
Postup ze strany poskytovatele: Poskytovatel odečte v další MZ jen takový počet výstupů, jaký bude možný. Krácení je možné provést pouze v rámci stejné šablony. Při závěrečném vyúčtování budou započítány pouze způsobilé výstupy.
Postup ze strany příjemce: Příjemce postupuje obdobně jako v bodě 2A. Částku odpovídající hodnotě nezpůsobilých výstupů však nevrací v rámci závěrečného vyúčtování poskytovateli, nýbrž přímo Platebnímu a certifikačnímu orgánu (dále jen „PCO“) Ministerstva financí. O postupu vrácení finančních prostředků bude příjemce instruován poskytovatelem.
Např.: V 1. MZ bylo v šabloně III/2 předloženo 5 výstupů a všechny byly schváleny jako způsobilé. Následně bylo zjištěno, že 4 z nich jsou nezpůsobilé. V dalších MZ je v šabloně III/2 předložen již pouze 1 výstup, od kterého není reálné všechny 4 neuznatelné výstupy odečíst. Příjemci tedy bude odečten pouze 1 výstup a zbývající finanční prostředky odpovídající hodnotě 3 nezpůsobilých výstupů vrátí PCO.
Jedná se o NES, nejedná se o PRK.
3. Po ukončení projektu poskytovatel zjistí, že některý z výstupů byl uznán jako způsobilý nesprávně.
Postup ze strany poskytovatele: Nezpůsobilé výstupy byly příjemci započítány a neuznatelné výdaje s nimi spojené nebyly při závěrečném vypořádání příjemcem vráceny. Poskytovatel je povinen případ předat finančnímu úřadu jako podezření na PRK. O této skutečnosti bude informovat příjemce. Finanční úřad příjemci vyměří odvod a zodpovídá za jeho následné vymožení.
Je považováno za NES a PRK.