Klíčové slovo Otázka Odpověď
Individualizace Musí v rámci jedné šablony na individualizaci probíhat výuka jen v jedné třídě? Ne. Není to podmínkou.
Individualizace Může se odučit 64 hodin dříve než během 2 let? Ano.
Individualizace Je možné v rámci projektů realizovat volnočasové aktivity? Ne.
Individualizace Může být 1 třída podpořena vícekrát? Ano, může. Například může být podpořena pomocí šablon individualizace, kdy jednou může být podpořena v šabloně I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a zároveň prostřednictvím šablony II/1 Individualizace výuky cizích jazyků.
Individualizace Je stanoven minimální počet žáků ve skupině v případě individualizace? Není.
Individualizace V kterých případech vyžaduje realizace šablon úpravy či doplnění školního vzdělávacího programu (ŠVP)? Úpravy či doplnění ŠVP (např. formou přílohy k ŠVP) je třeba provést v případě, že v souvislosti s realizací šablon na podporu individualizace výuky dojde ke změně učebního plánu nebo vznikne nový vyučovací předmět.
Individualizace Je možné vytvářet skupiny žáků v rámci šablon individualizace i napříč ročníky? Ano.
Individualizace V současné době máme volitelný předmět konverzaci anglického jazyka, lze v tom pokračovat a financovat v rámci projektu? Ne. Aktivity financované z projektu musí být něčím novým, nadstandardním.
Individualizace Je možné v rámci šablony IV/1 uznat všechny odučené hodiny (22) jako výstup, během týdenního matematického soustředění? Nesmí se jednat o školu v přírodě, kde bude probíhat i výuka jiných předmětů. V třídní knize bude u všech 22 hodin zapsána výuka matematiky a třída bude prokazatelně rozdělena alespoň na 2 menší skupiny. Pokud probíraná témata na odučených hodinách nebudou v souladu s ŠVP a nebudou podporovat matematickou gramotnost, započítat je nelze.
Individualizace Příklady možné exkurze v rámci IV/I. Příkladem může být:  návštěva libereckého IQ parku, matematického ústavu AV v Praze nebo některé akce v rámci Dnů vědy apod.
Individualizace Co je matematický klub a zda jsou nějaká pravidla pro jeho založení a fungování  (šablona IV/1)? Matematický klub lze v této šabloně nabídnout jako volitelný předmět pro žáky, které baví matematika, chtějí řešit složitější úlohy a rozvíjet logické myšlení ve větším rozsahu, než je při běžné výuce možné. To vše nejlépe hravou formou.
Individualizace Je možné v rámci individualizace podporovat  dělenou hodinu např. M nebo Čj a zároveň tuto hodinu využít k ověření učebního materiálu (pracovního listu) vytvořeného v rámci inovace? Ano.
Individualizace Jak postupovat, když naplánuji předmět, zvolím si příslušnou šablonu, ale nikdo se nepřihlásí? Je možné odučit hodiny v dalším roce trvání projektu, v případě nenaplnění výstupů šablony bude příjemce nucen vrátit částku, která odpovídá celkovým nákladům na klíčovou aktivitu.
Individualizace Lze odučit 64 hod za rok? Ano, je to možné.
Individualizace Mohu realizovat v rámci projektu např. týdenní letní školu? Záznam o výuce mimo školní prostředí musí být evidován v třídní knize. V tomto případě tak doporučujeme exkurze a odborná soustředění mimo školu realizovat v průběhu školního roku.
Individualizace Lze vytvořit matematický klub? Ano, je to možné.
Individualizace V čem se liší šablony II/1 a II/6? V šabloně II/1 škola individualizuje výuku cizího jazyka například rozdělením třídy do menších skupin. V šabloně II/6 škola nabídne výuku odborného předmětu v cizím jazyce. V prvním případě se tak jedná přímo o výuku cizího jazyka (např. angličtiny), ve druhém o výuku odborného předmětu prostřednictvím cizího jazyka (např. elektrotechnika v angličtině).