Kdy a jak zjistíme, že odevzdaná monitorovací zpráva je v pořádku?

O schválení MZ je příjemce informován prostřednictvím automaticky vygenerovaného e-mailu zaslaného aplikací Benefit 7. Zároveň je tento stav (schváleno) uveden v aplikaci Benefit7 pod příslušnou monitorovací zprávou. V případě nalezení nedostatků a chyb v monitorovací zprávě je příjemce odborem CERA vyzván e-mailem nebo telefonicky k dodání náprav. E-mail je zasílán na kontaktní osobu projektu, případně na statutárního zástupce.

Co se stane, když pošleme MZ po stanoveném termínu?

Příjemce je povinen průběžně předkládat poskytovateli podpory monitorovací zprávy za každých šest měsíců a to do 30 kalendářních dnů od uplynutí monitorovacího období, u závěrečné monitorovací zprávy nejpozději do 2 měsíců po ukončení realizace projektu. Tato povinnost plyne z Příručky pro žadatele a příjemce OP 1.4 OP VK a z Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V Rozhodnutí o poskytnutí dotace v části IV, bodě 3 je uvedena výše sankce za neplnění této povinnosti, která činí až 2% z celkové výše dotace.

Musíme žádat o proplacení druhé zálohové platby nebo nám bude automaticky zasílána?

2. zálohová platba je automaticky zasílána příjemci po uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohové platby. Není tedy potřeba, aby příjemce zasílal žádost. Příjemce ovšem může v rámci první monitorovací zprávy využít možnost dřívějšího zaslání druhé zálohové platby a to za podmínek, že doložil a bylo mu schváleno odborem CERA v první monitorovací zprávě 40 % hodnoty výstupů, resp. 40 % rozpočtu projektu.

Kolik času má MŠMT na schválení monitorovací zprávy (včetně doplnění monitorovací zprávy)?

Povinností odoboru CERA je umožnit příjemci průběžné předkládání monitorovacích zpráv. V případě, že předchozí monitorovací zpráva nebyla odborem CERA schválena do 30 kalendářních dnů před uplynutím stávajícího monitorovacího období, doporučujeme příjemci kontaktovat příslušného projektového/finančního manažera odboru CERA a informovat ho o této skutečnosti.