Otázka Odpověď
Je nutné nevyčerpanou část dotace na přelomu kalendářního roku danit? Dotace nepodléhá dani z příjmů.
Lze odměnit učitele, který učí individualizované hodiny, formou nenárokové složky platu, pakliže si škola stanoví jasnou směrnici tohoto odměňování a učitel s touto formou souhlasí? Je nutné se řídit zákoníkem práce, pokud se jedná o přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, přísluší pedagogickému pracovníkovi dle § 132 příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.