Všechny dostupné zdroje jsou na:

http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1.html

1 šablona: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Cíl aktivity: Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.
Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Popis realizace klíčové aktivity

Učitelé/škola vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu), nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod.
Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Cílová skupina a její popis

Cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol a pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Výstup klíčové aktivity

– 2 roční tematické plány Čtenářských dílen pro 2 různé ročníky v rozsahu nejméně 10 dílen pro každý ročník.
– Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 Čtenářských dílen v hodinách Českého jazyka a literatury, na SŠ případně v hodinách Estetického vzdělávání, ve dvou různých ročnících (celkem bude ověřeno 2×6 = 12 dílen) v rozsahu minimálně dvou normostran formátu A4.
– Seznam pořízené literatury a dalších pomůcek.

Prokázání dosažených výstupů

v hodinách Českého jazyka a literatury, na SŠ případně v hodinách Estetického vzdělávání, ve dvou různých ročnících v průběhu trvání projektu. Celkem bude ověřeno 12 dílen – v každém vybraném ročníku 6.
– Seznam pořízené literatury a dalších pomůcek.
Předmětem kontroly na místě bude:
– Zápisy v třídních knihách potvrzující ověření 6 Čtenářských dílen v každém ze dvou vybraných ročníků.
– 2 roční tematické plány Čtenářských dílen pro 2 různé ročníky v rozsahu nejméně 10 dílen pro každý ročník.
– Fyzická kontrola pořízené literatury a dalších pomůcek.
– Kontrola výběrových/zadávacích řízení.

Celkové náklady na klíčovou aktivitu : 56 756,00 Kč

2. šablona: Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Cíle realizace klíčové aktivity

Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.

Popis realizace klíčové aktivity

Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele ZŠ/SŠ. Kurz může být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na „Teacher Training“ (speciální příprava pro učitele cizích jazyků).

Výstup klíčové aktivity

Osvědčení/certifikát o absolvování zahraničního jazykového kurzu;
Zpráva ze zahraničního jazykového kurzu.

Prokázání dosažených výstupů

Součástí Monitorovací zprávy bude:
– Scan osvědčení o absolvování zahraničního jazykového kurzu;
– Zpráva ze zahraničního jazykového kurzu.
Předmětem kontroly na místě bude:
– Originál/duplikát originálu/úředně ověřená kopie osvědčení, diplom apod. o absolvování zahraničního jazykového kurzu;
– Zpráva ze zahraničního jazykového kurzu.
– Kontrola výběrových/zadávacích řízení.
– Kontrola evidence monitorovacích indikátorů.

Celkové náklady na klíčovou aktivitu: 63 519,00

4. šablona Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Cíle realizace klíčové aktivity

Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Popis realizace klíčové aktivity

Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Cílová skupina a její popis

Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ/SŠ, kteří studují cizí jazyk, který je úředním jazykem (jedním z úředních jazyků) v zemi EU nebo ESVO, ve které bude jazykově-vzdělávací pobyt realizován. Jedná se o jazykově-vzdělávací pobyt pro skupinu alespoň 10 žáků dané školy. Za výběr žáků odpovídá ředitel školy.

Výstup klíčové aktivity

– Zpráva z jazykově-vzdělávacího pobytu.
– Seznam žáků, kteří se zúčastnili zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu.

Prokázání dosažených výstupů

Dokládání výstupů – pouze v elektronické podobě (na CD-R/DVD):
Součástí Monitorovací zprávy bude:
– Zpráva z jazykově-vzdělávacího pobytu (součástí musí být čestné prohlášení statutárního orgánu/pověřené osoby, že se žáci zúčastnili výuky cizího jazyka);
– Seznam žáků, kteří se zúčastnili zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu.

Předmětem kontroly na místě bude:
– Zpráva z jazykového vzdělávacího pobytu;
– Seznam žáků, kteří se zúčastnili zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu;
– Kontrola výběrových/zadávacích řízení.
– Kontrola evidence monitorovacích indikátorů.

Celkové náklady na klíčovou aktivitu: 138 430,00 Kč

 

Často kladené otázky 

Pro bezproblémovou práci s formulářem žádosti je nutné dodržovat postupy a pravidla, jež naleznete v příručce „Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7“ zde: ikona souboru Jak vyplnit webovou žádost 1 1 OPVK. Zvláštní pozornost věnujte např. kapitole 2.5 Zadání nevalidních dat (vč. zveřejnění hesla pro zadání nevalidních údajů) nebo kapitole 2.10 Účty (seznam čísel účtů zřizovatele II. Kraj).

Heslo pro zadání nevalidních údajů: vyzva56